ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
เทศบาลตำบลบางไทร ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ( 23 ม.ค. 62)
 ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลบางไทร

ประจำปีงบประมาณ 2562

………….………………….

                   ด้วยเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางไทร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ของเทศบาลตำบลบางไทร

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางไทร มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางไทร ประจำปี พ.ศ. 2562

 1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร

          1.1 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  2  ตำแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี้

                   1. สำนักปลัดเทศบาล

                             ตำแหน่ง            พนักงานดับเพลิง                  จำนวน    2   อัตรา

                   2. กองการประปา

                             ตำแหน่ง  พนักงานผลิตน้ำประปา           จำนวน   1   อัตรา

                  

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

          2.1 มีสัญชาติไทย

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี

2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545  ดังนี้

          (๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

          (๒) วัณโรคระยะอันตราย

          (๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

          (๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

          (๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดความอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยกระทำความทุจริตในการสอบเขารับราชการ

. รายละเอียดลักษณะงานจ้าง

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรับรู้ความสามารถที่ต้องการ  ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง (รายละเอียดตามภาค ผนวก ก)

. ระยะเวลาการรับสมัคร

          รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 - 6 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ

. สถานที่รับสมัคร

          ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-333922 ในวันและเวลาราชการ

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๖.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา                                       จำนวน   ๑   ฉบับ

๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                           จำนวน   ๑   ฉบับ

๖.๓ ใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลออกให้เท่านั้น   จำนวน   ๑  ฉบับ

๖.๔ สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมฉบับจริง                                                           จำนวน   ๑  ฉบับ

๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใสแว่นดำขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร              จำนวน   ๓    รูป

      ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน                                   

๖.๖ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ใบทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

      ใบผ่านงาน ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
         
อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

          โดยชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครฯ

๘.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ในวันพฤหัสบดี  ที่  7  กุมภาพันธ์  ๒๕62  ตั้งแต่เวลา  08.3๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 10. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร

          10.๑ เป็นผู้ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ๖๐ %

          10.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

          10.๓ เทศบาลตำบลบางไทรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

          10.๔ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันรายนั้น ๆ คือ

                  ๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์

                  ๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่มารายงานตัวภายในวันที่และเวลาที่กำหนด เว้นแต่เหตุจำเป็นและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งได้รับอนุมัติจากเทศบาลตำบลบางไทรแล้ว

11. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

          เทศบาลตำบลบางไทร จะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน ในวันจันทร์ ที่                       11 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร

12. การสั่งจ้างและการบรรจุแต่งตั้ง

          1.  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลบางไทร

          2.  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้

13.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลบางไทรกำหนด

                                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                 ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว