ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
จัดซื้อวัสดุอื่นกองการประปา (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร

          เรื่อง  จัดซื้อวัสดุอื่น

                                          -------------------------------------------------

ด้วย กองการประปา เทศบาลตำบลบางไทร  จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.       จัดซื้อวัสดุอื่นดังนี้

                              1.1.มิเตอร์น้ำ ½  นิ้ว  จำนวน  20  ตัว          

                     2. วงเงินที่จะจ้างประมาณ  8,950 บาท

          3.  กำหนดเวลาเสนอราคา 3 วัน ระหว่างวันที่    6   กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่    8  กุมภาพันธ์  2562           ที่กองการประปา  เทศบาลตำบลบางไทร  ในเวลาราชการ

                   4.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  3  วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

         5.  วิธีการดำเนินการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร   พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ข)   ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78  ข้อ 79  และตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1              

          6.พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

                   7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับขายพัสดุที่จะซื้อ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ    ณ    วันที่      6  กุมภาพันธ์   2562  


Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว