ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการ กองช่าง ( ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 )
 

                                                ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร

                                                    เรื่อง  จ้างเหมาบริการ
                            ………………………………………………………………………………………………………………

                    ด้วยกองช่าง   เทศบาลตำบลบางไทร  จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
                    1.   จ้างเหมาบริการ   

       1.1  ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง  จำนวน  1  คน  จำนวน  21  วัน
                    2.  วงเงินที่จะจ้างประมาณ   5,700.-บาท

                    3.  กำหนดเวลาเสนอราคา  3  วัน  ระหว่าง  วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่  27
กุ
มภาพันธ์  2562  ที่กองช่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร  ในเวลาราชการ
                    4.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  20  วันทำการ  นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

                    5.  วิธีการดำเนินการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ข)   ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78  ข้อ 79  และตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1

                   6.  พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

                    7.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา

       7.1  เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย

       7.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20 ปี  และไม่เกิน  55  ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)

       7.3  สำหรับเพศชายจะต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

       7.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ

       7.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโยประมาทหรือผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

       7.6  ไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง

       7.7  เป็นผู้ได้รับวุฒการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                             

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ    วันที่   25  กุมภาพันธ์  2562   Download File View File
Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว