ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกาศการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ( ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 )
                                               ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร

                                                           เรื่อง  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
                              ………………………………………………………………………………………………………………

                           ด้วยกองช่าง   เทศบาลตำบลบางไทร  จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                                        
                     1.  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

                      1.1. หลอดไฟ  LED  ขนาด  16 W  จำนวน  300  หลอด

                      1.2. ชุดโคมไฟถนนอลูมเนียม  ขนาด  2x16 W จำนวน  20  ชุด

                      1.3. กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์พร้อมขาจับ รุ่นโค้งการไฟฟ้า  ขนาด Ø 1 ½    จำนวน  20  อัน

                      1.4. น๊อตร้อยเสาไฟชุบกัลวาไนท์  ขนาด  5/8 x 7  จำนวน  50  ชุด   

                               1.5. น๊อตร้อยเสาไฟชุบกัลวาไนท์  ขนาด  5/8 x 10  จำนวน  30  ชุด   

                               1.6. เซฟตี้ เบรกเกอร์  พานาโซนิค  จำนวน  10  ชุด  
                     2. วงเงินที่จะจัดซื้อประมาณ   91,850.-บาท

                           3.  กำหนดเวลาเสนอราคา  3  วัน  ระหว่าง  วันที่  26  กุมภาพันธ์   2562   ถึงวันที่  28 
กุมภาพันธ์   2562   ที่กองช่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร  ในเวลาราชการ

                           4.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  3  วันทำการ  นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

                           5.  วิธีการดำเนินการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ข)   ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78  ข้อ 79  และตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.
2560 ข้อ 1

                           6.  พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

                           7.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา

                 7.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับขายพัสดุที่จะซื้อ

                 7.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางไทร  ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

                                   7.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                   7.5 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ    วันที่   26  กุมภาพันธ์   2562   Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว