ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ( ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 )
                                               ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร

                                                         เรื่อง   จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

                                 …………………………………………………………………………………………………

                      ด้วยกองช่าง   เทศบาลตำบลบางไทร  จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
               1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  รายการดังนี้

                      1.1 แผ่นเรียบ  6  mm   จำนวน  6  แผ่น         1.10  ชุดไฟ  LED  18 W  จำนวน  1  ชุด
                            1.2 เหล็ก C 3 x 1 ½  x 1.6 จำนวน  4  เส้น     1.11  ฝา  3  ช่อง  จำนวน  1  ฝา 

         1.3 สกรู 7 x 25   จำนวน  4  ถุง             1.12  กล่อง  2x4  จำนวน  1  อัน

                        1.4 ลวดเชื่อม  2.6  จำนวน  1  ห่อ                 1.13  ปลั๊ก  จำนวน  2  ตัว

         1.5 ใบตัดปูน  7”   จำนวน  1   ใบ                  1.14  สวิท  จำนวน  1  ตัว

         1.6 สีน้ำมันเคลือบเงา   จำนวน  1  กระป๋อง       1.15  ซีลิโคน  จำนวน  1  หลอด

         1.7 น้ำมันสน  จำนวน  1  ขวด                       1.16  รางไฟ  จำนวน  1  เส้น  

         1.8 แปรง 3”  จำนวน  1  อัน                        1.17  สกรู  7x45  จำนวน  1  กล่อง

        1.9 มอบ PVC จำนวน  6  เส้น                 1.18  ปูนฉาก  จำนวน  1  ถุง
                 2. วงเงินที่จะจัดซื้อประมาณ   5,550.-บาท

                      3. กำหนดเวลาเสนอราคา  3  วัน  ระหว่าง  วันที่   1  มีนาคม   2562   ถึงวันที่  5  มีนาคม    
2562  ที่กองช่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร  ในเวลาราชการ

                 4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  3  วันทำการ  นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

                      5. วิธีการดำเนินการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ข)   ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 78  ข้อ 79  และตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1

                        6. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

                        7. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

            7.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับขายพัสดุที่จะซื้อ

            7.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว

            7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลบางไทร  ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

                            7.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 

                            7.5 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                     ประกาศ    วันที่   1   มีนาคม    2562   Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว