ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกาศผู้ชนะจ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองสรวงเชื่อมคลองบ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลบางพลี ( ๑๑ ก.พ. ๖๒)
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองสรวงเชื่อมคลองบ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลบางพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบางไทร ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองสรวงเชื่อมคลองบ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลบางพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองสรวงเชื่อมคลองบ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลบางพลี จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย อนันต์ ปะวะภูโต (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว