ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
วัดบางไทร
 วัดบางไทร
ประวัติเจ้าอาวาส
พระอธิการบุญญะโชติ ปกฺงกโร เจ้าอาวาสวัดบางไทร อายุ 42 ปี 22 พรรษา นักธรรมเอก เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2507 ที่ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่วัดบางคล้าโดยมีพระครูสุทธิคุณาวัฒน์ แห่งวัดสิงห์สุทธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน
ประวัติวัด
วัดบางไทร ตั้งอยู่ที่ 30 บ้านบางไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-371798 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
 วัดบางไทร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 เดิมนามว่า วัดใหม่สองกุมาร พระมหาด้วง เป็นผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2405 มีชื่อเรียกว่าวัดบางไทร บัดนี้ได้เปลี่ยนใหม่ในสมัยพระครูวุฒิสารโสภณ ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตลอดมา นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย
 เจ้าอาวาสที่ทราบนามมี 12 รูป คือรูปที่1 พระอธิการคุ้ม 2 พระอธิการทอง 3.พระอธิการเลื่อน 4 พระปลัดคร้าม 5 พระอธิการทอง 6 พระครูวุฒิสารโสภณ 7 พระมหาอนัน 8 พระมหาสะอาด 9 พระครธอัมพรคุณาสัย 10 พระอธิการเก็บ 11 พระครูฉอ จิตาจาโร 12 พระอธิการบุญญะโชติ ปภงกโร
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว