ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาลตำบล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองการศึกษา  |  กองคลัง  |  กองประปา  |  งานตรวจสอบภายใน  |  กองสวัสดิการสังคม  |  ผู้นำชุมชนตำบลบางไทร  |  ผู้นำชุมชนตำบลไม้ตรา  |  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านเกาะ  |  ผู้นำชุมชนตำบลบางพลี
 
นายประทีป รามศักดิ์
นายกเทศมนตรี
นางพิมพ์ภัทรา ธรรมะวิโรจญ์ มหาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวชลฉัตร ไกรสโมสร
รองนายกเทศมนตรี
นางหทัยรัตน์ นรารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประถม สุขโรจณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว