ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
      เทศบาลตำบลบางไทร ได้วางแนวทางในการพัฒนา โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแผนพัฒนาอำเภอ ในระยะ 3 ปี ด้วยยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการทั้งด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความสวยงาม
2. ขยายระบบการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียน
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน
1. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาเร่งขยายงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาระบบการจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน
4. การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม
1. เน้นการส่งเสริมป้องกันและการป้องกันด้านสุขภาพและสวัสดิการ
2. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา
3. การพัฒนาสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
3. ปรับปรุงสถานที่ทำงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
4. การพัฒนาการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 7: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว