ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางไทร

 “เทศบาลตำบลบางไทร เมืองน่าอยู่ คู่ชุมชนเข้มแข็ง 
แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดี  
มีเศรษฐกิจพอเพียง สังคมดี มีการศึกษา  
  ชุมชนปราศจากโรคภัย รัฐราษฎร์ร่วมใจพัฒนา”

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวืตการกีฬาและสาธารณสุข

3. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพและกลุ่มต่างๆให้เข้มแข็ง

4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิปวัฒนธรรม

5. พัฒนาด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

7. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ศักยภาพพลเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาระบการบริหารการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริหาร

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว


 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว